Criminal Justice 2008

hu
RSS
Helyreállító igazságszolgáltatás

Partnerek és támogatók:

   

    

   

  

Az Európai Bizottság „Criminal Justice 2008”
programjának pénzügyi támogatásával

Szakmai fordító partnerünk az Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft.

Regisztrálna?

A konzorciumról

A MEREPS Konzorcium négy európai ország hét szervezetét tömöríti magában. Az alábbi bemutatások azt a célt szolgálják, hogy Ön megszerezhesse az alapvető információkat a résztvevőkről, tevékenységeikről és képviselőikről.

Foresee Kutatócsoport
- fiatal szakemberek interdiszciplináris munkacsoportja. Kutatásai és projektjei fókuszában az alternatív vitarendezési eljárások elveinek és gyakorlatának népszerűsítése és a marginalizálódott társadalmi csoportok integrációja áll.

A Foresee Kutatócsoport képzési, programfejlesztési, tanácsadói, kutatói és hálózatépítő tevékenységével célja a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Ezen felül a Foresee céljai között szerepel a konfliktuskezelés alternatív útjainak és nézeteinek széles körben ismertté tétele, a társadalmi kirekesztettség elleni harc, a társadalmi előítéletek csökkentése, valamint a marginalizált társadalmi rétegek számára egyenlő esélyeket biztosító folyamatok előmozdítása.

A MEREPS projekt konzorciumvezetőjeként a Foresee Kutatócsoport felelős a projekt technikai és adminisztratív irányításáért. A magyar részvétel tekintetében a Foresee koordinálja a kísérleti börtönmediációs projektet Magyarországon, melynek része a börtönben dolgozók képzésének megszervezése és a börtönön belüli mediációs és resztoratív igazságszolgáltatási programok végrehajtása.

A projekt során a Foresee célja a hatékony együttműködés és információcsere megteremtése a nemzetközi és hazai partnerek között, továbbá az eredmények közzététele.

Dr. Fellegi Borbála, MA, MPhil, PhD  - Foresee Kutatócsoport, Ügyvezető

Dr. Fellegi alapítója és 2008 óta ügyvezetője  a Foresee Kutatócsoportnak. Dr. Fellegi diplomáját szociálpolitikából szerezte az ELTE Társadalomtudományi Karán és kriminológiából a Cambridge egyetemen. PhD kutatása a resztoratív igazságszolgáltatás magyarországi meghonosodására irányult, s később nyomtatásban meg is jelent (Út a megbékéléshez – A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyaroszágon; Napvilág Kiadó, Budapest, 2009).

A European Forum for Restorative Justice kutatójaként irányítója volt egy projektnek, mely azt vizsgálta, hogyan lehetne bevezetni a helyreállító igazságszolgáltatást Kelet- és Közép Európában. A European Forum for Restorative Justice kutatóbizottságának elnöki teendői ellátása mellett az ELTE-n és más egyetemeken is órákat ad, illetve mediációs tanácsadóként segíti a Központi Igazságügyi Hivatal munkáját.

2002 és 2006 között ő képviselte Magyarországot a COST Action A21 Bizottságában, aktívan részt vett a kutatásban, és több írást is megjelentetett a témáról (letölthetőek a www.fellegi.hu weblapról). Bizottsági tag az Országos Mediációs Egyesületben és a Independent Academic Research Studies partnerszervezetben.

Innokut Kutató és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (Magyarország) — célja egy kiegyensúlyozott mégis hatékony együttműködés kialakítása napjaink gazdaságának és társadalmának egyes szereplői közt.

Az Innokut Kutató és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. a projekt pénzügyi adminisztrációja során segíti a  Foreseet.

Mersits Zoltán

A projekt pénzügyi szakértője Mersits Zoltán, aki tanulmányait a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi karán végezte.
Komoly gyakorlattal és szakértelemmel rendelkezik  mind a profitoientált, mind nonprofit szervezetek, és EU-támogatásban részesülő konzorciumaik létrehozatalában és (pénzügyi és általános) menedzselésben egyaránt.
Pénzügyi igazgatóként koordinálta a sikeres IKON projektet.


Az ITWare kftnél, majd később a  Winsdom kutató és Tanácsadó Nyrt-nél az üzleti fejlődés felelőse volt: Mersits Zoltán felelőse volt magyar és EU programok finanszírozásának felügyeletéért, és számos közös projekt létrejöttéért és működéséért is. Ebben az időszakban (2005 és 2008 között) több sikeres magyarországi, EU támogatásban részesülő projekt is a nevéhez köthető.


2007-től Mersits Zoltán az INNOKUT Kutató és Szolgáltató Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának elnöke. Emellett pénzügyi menedzselést és tanácsadást is végez a szolgáltató részére a projektekkel kapcsolatosan.

Országos Kriminológiai Intézet (Magyarország)
- Közép Európa legnagyobb kriminológiai kutatóintézeteként az OKRI célja a bűnözés vizsgálata, a kriminológia elméletének és gyakorlatának fejlesztése, a tudomány és a büntetőjog közelítése, a kutatási adatok közzététele illetve az ügyészjelöltek képzése.

Az Országos Kriminológiai Intézet a projekt szakmai vezetőjeként az elítéltek és a börtönszemélyzet körében lefolytatott attitűdvizsgálatok kvalitatív és kvantitatív eredményeinek feldolgozását és ismertetését végzi.

Dr. Barabás Andrea Tünde, PhD – OKRI, Részlegvezető

Dr. Barabás az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán tanult jogot. Különleges MTA ösztöndíjban részesült a 1989-92 tartó időszakban. 1992-től 93-ig posztgraduális képzésben vett részt a Fribourgi Egyetemen, Svájcban. PhD tézise egy mediációt és a szankciók alternatíváit érintő összehasonlító tanulmány volt.

1994 óta az Országos Kriminológiai Intézet kutatója, és 1997 óta a Nemzetközi Adminisztrációs és Dokumentációs részleg vezetője. 1998 óta az OKRI nemzetközi kapcsolatainak felelőse.


Dr. Barabás több, börtönökben lefolytatott kutatást is végzett, melyek témája az elítéltek viszonyulása volt az általuk elkövetett bűncselekményhez. Magyarország képviseletében részt vett a COST Actions A21 helyreállító igazságszolgáltatás európai fejlődését vizsgáló bizottságában.


Dr. Windt Szandra  –  OKRI, kutató

Dr. Windt a Pázmány Péter egyetemen tanult szociológiát. 2002 óta az Országos Kriminológiai Intézet kutatója. Településszociológus. Szakterületei: családon belüli erőszak, szituációs bűnmegelőzés, a vádemelés elhalasztása és a mediáció.

Independent Academic Research Studies (UK) — egy fiatalok által vezetett szociálpolitikai munkacsoport, mely lehetőséget kíván nyújtani a fiataloknak, hogy felszólaljanak, befolyásolják az őket érintő politikákat és gyakorlatokat. Önkéntes, fiatalok által szervezett munkákon, képzéseken, kutatásokon keresztül, az IARS fiataljainak célja az őket érintő gyakorlatok javítása, és a példaképként való részvétel a társadalomban, valamint társaik és más, fiatalokból álló csoportosulások támogatása egy olyan toleráns és egyenlőségen alapuló társadalom létrehozásával, ahol a fiatalokat tisztelik, és értéknek tekintik.

Az IARS felépítését tekintve is egyedülálló és az Egyesült Királyság egyetlen fiatalok által vezetett munkacsoportja.


Célja példát állítani a fiatalok, különösen a hátrányos helyzetben lévő fiatalok elé, összehozni őket, és tájékozatni őket az életüket érintő politikákról és gyakorlatokról, továbbá a fiatalok által vezetett harmadik szektorbeli szervezetek, és egyéb érintettek támogatása.

A projekt keretén belül az IARS megszervezte a magyar szakemberek számára nyújtott angliai tanulmányutat. Továbbá kutatást végez az Egyesült Királyságban a resztoratív igazságszolgáltatás lehetőségeiről fiatalkorú elítéltek körében. A kutatás során interjúk készülnek jogalkotókkal, bv. alkalmazotakkal, illetve fiatalokkal a legjobb gyakorlatok összegyűjtése céljából.

Dr. Gavrielides Theo, LLM, PhD – IARS, igazgató


Dr. Gavrielides a helyreállító és büntető igazságszolgáltatás szakértője. Többször is jelentek meg munkái nyomtatásban, például a HEUNI által megjelentetett könyve (Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the discrepancy, szabad fordításban: „A helyreállító igazságszolgáltatás elmélete és gyakorlata: A diszkrepancia kezelése”). Munkája során minisztériumi tanácsadó és egyetemi oktató is volt.

Parle Lewis – IARS,vezető kutató

Parle Lewis 2006 decembere óta az IARS vezető kutatója. Szerkesztője és konzulense volt egy, az Európai Unió EQUAL programja által támogatott kutatásnak, amelky London fekete, ázsiai és kisebbségi hajléktalanjainak ellátási hiányosságait vizsgálta.

Parle Lewis alapítója és vezetője volt a Youth Empowerment Project (YEP) elnevezésű projektnek; ami az emberi jogi oktatás fiatalokra gyakorolt hatását vizsgálta.

Hochschule Für Öffentliche Verwaltung Bremen (Németország)
— egy jogi és biztonságügyi kurzusokra és kutatásra szakosodott egyetem. Az egyetem otthont ad a „Rendőri és Biztonságügyi Kutatóintézet”-nek (IPOS), amely több, resztoratív igazságszolgáltatással, bűnmegelőzéssel, és egyéb érintett témákkal kapcsolatos kutatást is folytat.

Brémai Mediációs Szolgálat (Németország) —  egy civil szerveződés amely több, a resztoratív igazságszolgáltatással kapcsolatos szolgáltatást is kínál. Többek közt több mediációs irodát tartanak fent Bréma problematikus pontjain, zaklatással és családon belüli erőszakkal kapcsolatos európai projektekben, illetve legutóbb a MEREPS projektben vesznek részt.

A HfÖV Egyetem és a Brémai Mediációs Szolgálat a MEREPS projektben börtönön belüli mediációs szolgáltatást, illetve interjús kutatást végez bv. szakemberek resztoratív igazságszolgáltatással kapcsolatos attitűdjeiről. 

Prof. Dr. jur. habil-, Dipl. soc. Hartmann Arthur - Hochschule for Öffentliche Verwaltung Bremen, professzor

2002 óta Hartamann professzor a büntetőjog, büntetőeljárás és a kriminológia professzora a Hochschule for Öffentliche Verwaltung Bremen Egyetemen(HfOeV) és igazgatóhelyettese a „Rendőri és Biztonságügyi Kutatóintézet”-nek (IPOS).

2004 óta tagja a COST Actions A21 helyreállító igazságszolgáltatás európai fejlődését vizsgáló bizottságának. Szintén tagja a Brémai Mediációs Szolgálat vezető testületének.

Ő képviselte Németországot a 2009 áprilisában, Budapesten megrendezésre került EUCPN projektben és a “A büntető eljárásban alkalmazott resztoratív igazságszolgáltatás legjobb európai gyakorlatai” konferencián.

European Forum For Restorative Justice — Európa szerte hozzájárul a mediáció és más helyreállító igazságszolgáltatási technikák megalapozásához és fejlesztéséhez a jogalkotó, a resztoratív igazságszolgáltatással foglalkozók, és jogi szakemberek közti párbeszéd serkentésével.

A European Forum for RJ (szabad fordításban: Helyreállító Igazságszolgáltatás Európai Fóruma) központi szereplő az információk és legjobb resztoratív gyakorlatok európai közzétételében és a projekt európai szintre emelésében.

Karolien Mariën, European Forum for Restorative Justice, ügyvezető, korábban resztoratív igazságszolgáltatási tanácsadó börtönökben

Karolien Mariën kriminológus. Egy belga börtönben dolgozott resztoratív igazságszolgáltatási tanácsadóként. Ezt követően a központi pszicho-szociális szolgálatnál dolgozott: ez a belga Igazságügyi Minisztérium egy szervezete, mely segíti és támogatja a társadalomba való visszailleszkedésük érdekében elítéltekkel dolgozó embereket. Jelenleg a European Forum for Restorative Justice ügyvezetője.